Informácie o produktoch a objednávke nám píšte na: info@oxion.sk Kontakt
0

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „GDPR“) I. Prevádzkovateľ je predávajúci bližšie uvedený v Preambule Všeobecných obchodných podmienok. II. Osobné údaje sú spracúvané za účelom predaja produktov e-shopu, uzatvorenia kúpnych zmlúv, uskutočnení platieb a plnení povinností a záväzkov, ktoré pre prevádzkovateľa z uzatvorených zmlúv vyplývajú najmä povinnosti súvisiace s uplatňovaním práv zo záruky (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods.1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, ktorých je kupujúci zmluvnou stranou). Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Osobné údaje sú spracúvané za účelom vytvorenia konta kupujúceho, resp. jeho registrácie za účelom prihlásenia sa do jeho konta kupujúceho (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods.1 písm. a) GDPR - spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby). III. Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho na účely spracúvania podľa článku II. ods. 1 a ods. 2 je povinné, v opačnom prípade, ak nebudú poskytnuté osobné údaje kupujúceho nevyhnutné pre tieto účely, nie je možné vybaviť objednávku a platne uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu a plniť z nej vyplývajúce zákonné povinnosti. Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho na účel spracúvania podľa článku II. ods. 3 je dobrovoľné, nákup v e-shope nie je podmienený registráciou. IV. Osobné údaje budú uchované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný v stanovenom rozsahu spracovávať osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov. Po uplynutí tejto doby budú bezodkladne zlikvidované. V. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje kupujúceho spoločnosti vykonávajúcej externý audit, poskytovateľom doručovacích/prepravných služieb a prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje tretej strane, ak jej takúto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. VI. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má kupujúci právo: a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov; c) na prenosnosť osobných údajov; d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. VII. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
NAKUPOVAŤ U NÁS SA OPLATÍ!


Luxusný nábytok
Garancia najlepšej ceny len u nás
Vernostné zľavy pre zákazníkov
Nákup na splátky
Doprava pri väčšine nákupov zdarma    0917 349 204               info@oxion.sk     
U NÁS NAKUPUJETE S ISTOTOU© Mariol s.r.o., all rights reserved.