Informácie o produktoch a objednávke nám píšte na: info@oxion.sk Kontakt
0

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Oxion, s. r. o. pre e-shop na internetovej stránke www.oxion.sk Preambula Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydala spoločnosť Oxion, s. r. o., so sídlom: Štefánikova 956, 90061 Gajary, Slovenská republika, IČO: 50287061, IČ DPH: SK2120269580, ust. § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3028/B, e-mail: info@oxion.sk, telefón: +421 917 449 204 (ďalej len „OXION“) výlučne pre e-shop na internetovej stránke www.oxion.sk (ďalej len „e-shop“). Tieto VOP sa vydávajú za účelom definovania pojmov a úpravy práv a povinnosti medzi spoločnosťou OXION ako predávajúcim a kupujúcimi. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou OXION a kupujúcim v prípade, ak príde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu prostredníctvom e-shopu a ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky, kdekoľvek v rámci členských krajín Európskej únie alebo kdekoľvek inde (celý svet), ak to dovoľuje právny poriadok, ktorým sa riadi spoločnosť OXION. I. Základné definície a pojmy Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „kupujúci“), ktorá v súlade s týmito VOP doručí objednávku tovaru vo forme elektronického formuláru (ďalej len „objednávka“) spoločnosti OXION. Objednávku tovaru je možné doručiť najmä prostredníctvom e-shopu. Objednávka tovaru realizovaná fyzickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci - fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom (ďalej len „Spotrebiteľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou OXION na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 52 v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou OXION, Spotrebiteľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou OXION na základe zmluvy uzavretej na diaľku v súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“). Objednávka tovaru realizovaná právnickou osobou je prejav vôle vo forme jednostranného právneho úkonu, ktorým kupujúci - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom (ďalej len „Objednávateľ“) vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou OXION na e-shope za cenu uvedenú v objednávke, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Objednávka je súčasne aj návrhom kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zmluvy o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo iného typu zmlúv zo strany kupujúceho. Po prijatí a potvrdení (akceptácií) objednávky emailom spoločnosťou OXION, Objednávateľ záväzne vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou OXION na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä podľa ust. § 269 ods. 2, § 409 a § 536 Obchodného zákonníka. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou OXION na e-shope s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla, popisu tovaru, dostupnosti na sklade alebo dodacou dobou, aktuálnej ceny. Objednávka tovaru obsahuje nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, emailovú adresa, telefón na ktorom je Spotrebiteľ zastihnuteľný; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu doručenia tovaru, emailovú adresu, telefón na ktorom je Objednávateľ zastihnuteľný; hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru, celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, bankové spojenie a číslo účtu spoločnosti OXION; spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar; spôsob dodania a doručenia tovaru; informácie o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy; informácie o minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok; ak nie je dohodnuté inak. II. Registrácia Prvotná registrácia Objednávateľa, ako aj súhlas Objednávateľ s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto. Registráciu vykoná spoločnosť OXION bezodkladne po splnení vyššie uvedených podmienok zo strany Objednávateľa. Pri registrácii Objednávateľ potvrdí aj oboznámenie sa s VOP a ich prevzatie v elektronickej forme. Vyššie uvedená povinnosť k registrácii a vyjadrenie súhlasu s VOP sa nevzťahuje na Spotrebiteľa a je len na vôli Spotrebiteľa, či príjme úpravu VOP. III. Objednávka a jej odmietnutie Objednávka sa doručuje prostredníctvom internetovej stránky www.oxion.sk alebo iným spôsobom určeným pre e-shop. Doručením objednávky kupujúci spoločnosti OXION deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného na e-shope spoločnosti OXION. Spoločnosť OXION je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho. Spoločnosť OXION je taktiež oprávnená odmietnuť objednávku pokiaľ kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči spoločnosti OXION splatné ku dňu vystavenia objednávky, prípadne ak by kupujúci plnením objednávky prekročil svoj kreditný rámec určený spoločnosťou OXION. Spoločnosť OXION informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky do siedmich (7) dní odo dňa doručenia objednávky. Spoločnosť OXION sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň akceptácie objednávky. Taktiež dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar podľa komodity alebo značky. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať v stanovenom čase a mieste, skontrolovať neporušenosť obalov a uhradiť za tovar cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň akceptácie objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme na základe objednávky, spoločnosť OXION si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, aj napriek tomu, že tovar sa vrátil spoločnosti OXION ako nedoručený, kupujúci je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. IV. Dodanie tovaru Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Termín doručenia je informatívny a o presnom dátume doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný. Dodacia lehota pri platbe bankovým prevodom sa začína odo dňa pripísania peňažnej čiastky na účet spoločnosti OXION. V prípade platby v hotovosti, ihneď po potvrdení akceptácie objednávky. Dodacia lehota na tovar je v dĺžke do tridsiatich (30) dní, vo výnimočných prípadoch, t.j. Vianoc, celozávodnej dovolenky a atypických výrobkov až v dĺžke do štyridsaťpäť (45) dní. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania (adresu doručenia). Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo alebo adresa bydliska kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pri doručení objednávky spoločnosť OXION. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo emailom informovať spoločnosť OXION o zmene adresy miesta dodania. Spoločnosť OXION si svoj záväzok dodať tovar riadne a včas splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Spoločnosť OXION môže plniť svoj záväzok voči Spotrebiteľovi aj čiastočne, ak Spotrebiteľ s čiastočným plnením vyjadrí súhlas. V prípade Objednávateľa je čiastočné plnenie záväzku prípustné a Objednávateľ nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť OXION nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad), o tejto skutočnosti bude kupujúci vhodným spôsobom informovaný. Ak spoločnosť OXION nesplní svoj záväzok, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, bezodkladne o tom informuje Spotrebiteľa a do štrnástich (14) dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa spoločnosť OXION a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste určenom pre potreby spoločnosti OXION, ak príslušný prepravca neurčí inak. Podľa možnosti Objednávateľ doplní podpis odtlačkom firemnej pečiatky. Kupujúci plne zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa vystavenej faktúry. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti OXION ako o dodávateľovi/predajcovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (produktové čísla, názvy tovaru, dodané množstvá). V spodnej časti dodacieho listu je rekapitulácia dodávky. Do spodnej časti (do dodacieho listu určeného pre spoločnosť OXION) sa potvrdzuje prevzatie tovaru oprávnenou osobou kupujúceho. Toto ustanovenie sa aplikuje iba v prípade , ak nie je možné použiť elektronickú evidenciu dodania tovaru alebo internú evidenciu príslušného prepravcu. Cena dopravy nie je zahrnutá v cene tovaru. Spôsob dopravy si má kupujúci možnosť vybrať v procese objednávky. Cena dopravy sa kalkuluje individuálne, pričom s cenou za dopravu bude kupujúci oboznámený pri objednávke. Doprava tovaru prebieha len na území Slovenskej republiky a v rámci členských krajín Európskej únie, ak výrobca tovaru neurčí inak. Doprava tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa dojednáva individuálne podľa dostupnosti tejto funkcie na e-shope. Spoločnosť OXION nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené prepravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnutými kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu. Akékoľvek zistené nedostatky a poškodenia uvedie do dodacieho (resp. preberacieho) listu prepravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, má kupujúci právo zásielku odmietnuť prevziať, pričom dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru, čím automaticky začína reklamačné konanie. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Spoločnosť OXION poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu viacerými spôsobmi, a to nasledovne: Dovoz na určenú adresu Tovar je dodaný kupujúcemu na ním vybranú adresu prostredníctvom rozvozu spoločnosti OXION. Kupujúci je o preprave a cene informovaný vopred a to e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva (2) krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho. Kuriérom (resp. logistickou firmou) Pri dovoze kuriérom, logistickou firmou alebo zásielkovou službou (ďalej spoločne len „prepravca“) je kupujúci o presnom čase dodania a cene informovaný vopred emailom alebo telefonicky. Ceny dovozu sú určené vopred a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar od prepravcu na určenej adrese, je povinný uhradiť náklady prepravcu spojené s opätovnou dopravou na určené miesto. Ak kupujúci neprevezme tovar na určenej adrese viac ako dva (2) krát, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za porušenie zmluvy a týchto VOP zo strany kupujúceho. Ak spoločnosť OXION doručuje tovar prostredníctvom prepravcu, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresu doručenia a telefón). Po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď bola objednávka (tovar) zhotovená a odmietnutá kupujúcim prevziať, je spoločnosť OXION oprávnená s objednávkou (vecou) voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí objednávku (tovar) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má spoločnosť OXION právo uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody a náklady spojené s uskladnením neprevzatej objednávky (tovaru). Pokiaľ doba skladovania objednávky (veci) presiahne dobu šiestich (6) mesiacov, zaniká právo kupujúceho na odber tovaru alebo jeho náhradu. V. Ceny tovaru a platba za dodaný tovar Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena tovaru v objednávke nezahŕňa montáž alebo akúkoľvek formu inštalácie tovaru. Spoločnosť OXION si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť OXION vydaním alebo aktualizovaním nového cenníka (cien) na e-shope. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v spoločnosti OXION. Dňom vydania alebo aktualizácie nového aktuálneho cenníka (cien) nastáva účinnosť, t.j. záväznosť ceny uvedenej na e-shope. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou OXION na základe objednávky po vzniku povinnosti poskytnúť zmluvné plnenie. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou OXION ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena (vrátane príslušnej dane, napr. DPH) pripísaná na účet spoločnosti OXION. Štandardný termín splatnosti je päť (5) dní od prijatia objednávky spoločnosťou OXION, pokiaľ nie je dohodnuté inak prostredníctvom platobnej brány e-shopu. Platba za tovar je možná: platobnou kartou – PayPal, CardPay (ak je táto služba dostupná) Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom platby je platba on-line platobnými kartami Visa a MasterCard prostredníctvom systému PayPal alebo CardPay. Platobné operácie sú veľmi bezpečné, nakoľko platba na internete je okamžite presmerovaná a preverená u banky, ktorá kartu vydala. Spoločnosť OXION nemá prístup k privátnym dátam kupujúceho. Spoločnosť OXION dostane iba zabezpečenou cestou potvrdenie o platbe a na jeho základe bude objednávka ihneď akceptovaná. Spoločnosť OXION si za platbu platobnou kartou (VISA, MasterCard) účtuje spracovateľský poplatok 1.8% z výšky objednávky. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho Objednávku možno zaplatiť prevodom z bankového účtu kupujúceho na bankový účet spoločnosti OXION alebo platobným príkazom na pobočke banky alebo na pošte. V prípade takejto platby bude objednávka akceptovaná po tom, ako bude platba kupujúceho pripísaná na účet OXION. V prípade inej banky ako je banka Predávajúceho, môže táto platba trvať aj niekoľko dní. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobným príkazom, číslo účtu je pod IBAN: SK58 8330 0000 0027 0100 0715, vedený v banke: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, variabilný symbol je číslo objednávky. Ak bude uvedený nesprávny variabilný symbol, predlžuje sa termín dodania o sedem (7) pracovných dní. Pri takejto forme platby bude tovar v objednávke rezervovaný po dobu piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do piatich (5) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie objednávky zo strany kupujúceho. platba dobierkou Zásielka na dobierku (ďalej len „Dobierka“) je vec alebo súbor vecí, ktoré prevzal prepravca na prepravu za účelom ich doručenia. V prípade Dobierky je prepravca povinný na základe pokynov spoločnosti OXION vybrať od príjemcu zásielky príslušný finančný obnos. Tento finančný obnos je pohľadávkou spoločnosti OXION voči prepravcovi a prepravca ho poukáže na účet špecifikovaný spoločnosťou OXION. Pri Dobierke kupujúci môže využiť buď platbu v hotovosti alebo platbu kartou (ak prepravca takúto formu platby umožňuje), pričom všetky úhrady prostredníctvom Dobierky sa spravujú príslušnými ustanovenia obchodných (zasielateľských) podmienok spoločnosti TOPTRANS EU dostupných na webe http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/public_www/Dokument%20na%20web%20public/ZASIELATE%A5SK%C9%20podmienky%20SR%202017.pdf alebo http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_sk/ke_stazeni alebo http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_sk Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť OXION je oprávnená uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je Objednávateľ v omeškaní viac ako päť (5) dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť OXION oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou alebo elektronickou formou a je účinné okamihom jeho doručenia Objednávateľovi. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Objednávateľa. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti OXION nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť OXION právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami v súlade s normami práva Slovenskej republiky. VI. Zrušenie (storno) objednávky Spoločnosť OXION je oprávnená zrušiť objednávku, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť, najmä z dôvodu nepravdivých údajov uvedených v objednávke, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazne zmenila cena distribútora/výrobcu. V prípade, ak takáto situácia nastane, kupujúci bude ihneď informovaný spoločnosťou OXION za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak kupujúci zaplatil časť alebo celú výšku kúpnej ceny a nedošlo k dohode o ďalšom postupe, bude mu táto finančná čiastka vrátená do štrnástich (14) dní. Spoločnosť OXION je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností spoločnosti OXION vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, nie je schopná dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na e-shope. Spoločnosť OXION je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Ustanovenia upravujúce odstúpenie od zmluvy určené výlučne pre Spotrebiteľa: Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, t.j. je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak cena predaja tovaru alebo poskytnutie služby závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré spoločnosť OXION nemôže ovplyvniť. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa alebo je tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo ide o tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Spoločnosť OXION je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť OXION je povinná vrátiť Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa so spoločnosťou MARIOL na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Spoločnosť OXION nie je povinná uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou OXION. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou MARIOL. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti OXION bol tovar dodaný Spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť spoločnosti OXION poštou, spoločnosť MARIOL je povinná zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, spoločnosť OXION nie je povinná vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako jej je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť spoločnosti OXION, ibaže spoločnosť OXION navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti OXION alebo osobe poverenej spoločnosťou OXION na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť OXION navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ňou poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, spoločnosti OXION odoprieť až do doby, keď spoločnosť OXION Spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru spoločnosti OXION alebo osobe poverenej spoločnosťou OXION na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si spoločnosť OXION nesplnila informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ________________________________________________________________________________ VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Spoločnosti Mariol, s. r. o., so sídlom: Dr. Bokeša 25, 90201 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 53 22 83 32, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3028/B, e-mail: info@oxion.sk, telefón: +421 917 449 204: Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ________________________________________________________. – Dátum objednania/dátum prijatia* _______________________________________________. – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* _____________________________________. – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ______________________________________________. – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ________. – Dátum ___. ___. __________. * Nehodiace sa prečiarknite. ________________________________________________________________________________ Ustanovenia upravujúce odstúpenie zmluvy určené výlučne pre Objednávateľa: Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak spoločnosť MARIOL poruší opakovaným spôsobom povinnosti stanovené týmito VOP. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade porušenia povinností ustanovených zmluvou alebo týmito VOP zaplatiť spoločnosti MARIOL zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy uvedenej v objednávke tovaru, a to do siedmich (7) dní odo dňa porušenia povinností na účet spoločnosti MARIOL pod IBAN: SK58 8330 0000 0027 0100 0715, vedený v banke: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, variabilný symbol je číslo objednávky. Objednávateľ výslovne súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty v podobe vzniknutej pohľadávky na strane spoločnosti MARIOL v postavení veriteľa voči Objednávateľovi v postavení dlžníka. Spoločnosť MARIOL je oprávnená popri zmluvnej pokute požadovať aj ušlí zisk a náhradu škody spôsobenej porušením povinností Objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na ušlí zisk a náhradu škody, t.j. zmluvná pokuta nemá žiaden vplyv na zodpovednosť za škodu, a to ani z hľadiska výšky, ani z hľadiska podmienok jej uplatnenia. VII. Záručná doba Spoločnosť MARIOL poskytuje na tovar zakúpený Spotrebiteľom záruku podľa všeobecne platných právnych predpisov v Slovenskej republike, t.j. ak nie je zákonom stanovená kratšia doba, tak záručná doba pre Spotrebiteľa je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Spoločnosť MARIOL poskytuje na tovar zakúpený Objednávateľom záručnú dobu jeden (1) rok, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. VIII. Reklamácia Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo emailom na info@oxion.sk, pričom je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu k vadám dodaného tovaru. Reklamácia na viditeľné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od dodania tovaru. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar doplnený pri prvej príležitosti. Reklamácia na chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru musí byť taktiež vykonaná písomnou formou alebo emailom na info@oxion.sk. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Písomné reklamácie je možné doručovať spoločnosti MARIOL, s. r. o. na adresu: Dr. Bokeša 25, 902 01 Pezinok, Slovenská republika. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo aby mu bola poskytnutá primeraná zľava bez odstránenia vady. Spoločnosť MARIOL je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti MARIOL nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť MARIOL môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, na poskytnutie primeranej zľavy a ponechanie si vadnej veci, na vrátenie kúpnej ceny vadnej veci cez poukážku na ďalší nákup alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny vadnej veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Reklamáciu za nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravnou službou je nutné v takomto prípade uplatňovať priamo u prepravnej spoločnosti (GEIS, DHL, PPL), najneskôr do 3 dní od doručenia. Kupujúci je oprávnený neprevziať poškodený tovar, resp. pokiaľ poškodený tovar prevezme, tak písomne poznačí poškodenie do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. IX. Ochrana osobných údajov Upravuje dátový plán spoločnosti MARIOL v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a nariadením, pričom rozsah spracovania je uvedený na e-shope. X. Súhlas s VOP Kupujúci pri uzavretí a odoslaní objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu potvrdzuje spoločnosti MARIOL súhlas s týmito VOP (všeobecnými obchodnými podmienkami), ak nie je na e-shope uvedené inak. Spoločnosť MARIOL i vyhradzuje právo jednostranným právnym úkonom zmeniť tieto VOP, avšak tak aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd kupujúceho v súlade s normami práva Slovenskej republiky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.oxion.sk. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi plne súhlasí, čo predstavuje prejav vôle, ktorá je slobodná, vážna, určitá a zrozumiteľná. XI. Spory a orgány dohľadu Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP, ako aj na všetky nadväzujúce právne vzťahy medzi zmluvnými stranami je daná výlučná právomoc slovenských súdov v zmysle ust. § 37e ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pričom miestna príslušnosť slovenských súdov je daná v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Strany vykonali voľbu právomoci prostredníctvom týchto VOP v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Zmluvné strany vykonali voľbu práva v súlade s článkom 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pričom rozhodným právom je hmotnoprávna úprava Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosti MARIOL so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@oxion.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť MARIOL vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť MARIOL porušila jeho práva. Ak spoločnosť MARIOL odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z. z.“), pričom týmito subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti. Slovenská obchodná inšpekcia má nasledovní inšpektoráty: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa: Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27; Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, adresa: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1; Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, adresa: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra; Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1; Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, adresa: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1; Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj adresa: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1; Inšpektorát SOI pre Košický kraj, adresa: Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. XII. Cookies Na cookies sa vzťahujú európske i slovenské zákony o ochrane súkromia a osobných údajov. Konkrétne túto problematiku rieši zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách. Ten v § 55, odseku 5) hovorí, že: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“ E-shop používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Podľa odporúčania Európskej komisie: Súbory cookie S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Ako používame súbory cookie? Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Ako odmietnuť používanie súborov cookie Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Sankcie za nesplnenie povinnosti by mal podľa zákona ukladať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Medzi sankciami a ich výškami však nie je uvedené porušenie § 55 odseku 5. XIII. Záverečné ustanovenia Spoločnosť MARIOL si vyhradzuje právo plniť záväzok voči kupujúcemu aj prostredníctvom zmluvných partnerov. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP nebudú dotknuté. Kupujúci a spoločnosť MARIOL nahradia neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie VOP novým, ktorého text sa bude zhodovať so zámerom obsiahnutým v pôvodnom ustanovení a v týchto VOP ako celku. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na www.oxion.sk. Znenie VOP zo dňa 1.11.2020.
NAKUPOVAŤ U NÁS SA OPLATÍ!


Luxusný nábytok
Garancia najlepšej ceny len u nás
Vernostné zľavy pre zákazníkov
Nákup na splátky
Doprava pri väčšine nákupov zdarma    0917 349 204               info@oxion.sk     
U NÁS NAKUPUJETE S ISTOTOU© Mariol s.r.o., all rights reserved.